Radioisotop

این گروه از سال 1380 فعالیت خود را در زمینه واردات مواد رادیواکتیو با کاربری صنعتی و استاندارد آغاز نمود و در سال 1386 به دنبال فراخوان وزارت بهداشت موفق شد واردات خود را در زمینه داروهای رادیواکتیو با کاربری پزشکی آغاز نموده و با افتخار ادامه دهد.
طی سالیان اخیر حضور مستمر و پررنگ شرکت در نمایشگاه های بین المللی نفت و گاز و کنگره های بین المللی پزشکی هسته ای دلیل بارزی برای ادعاست.

Radioisotop Services

Contact us

Address : No.6 , West Zartosht Ave , Between Joybar & Valiasr , Tehran , Iran
Tel : +982142670
Email : info@kps-co.com