Laboratory Equipment

شرکت کیمیا پخش شرق به شماره ثبت 175612 در سال 1380 شکل گرفت، گروه سهام داران، مدیران و متخصصان فنی و ارشد، شرکت را به گونه ای پایه ریزی نمودند، که فعالیت های شرکت بر پایة حفظ تخصص، مدیریت و تجارب فنی آن می باشد. در همین راستا، شرکت ضمن بهره مندی از تجربة مستمر، تنوع خدمات ارایه شده و همچنین تعداد طرح های انجام شده در دوران ثمر بخش حیات خود ، قادر گردیده تا با توسعه کمی و کیفی فعالیت ها و تمرکز بر بــهبود مداوم عملکردها و همچنین پرداختن به رضـایت کارفرمایان، علاوه بر گسترش فیزیکی ، در حال حاضر سهم عمده ای از فعالیت های ارایه دانش و خدمات در زمینه رادیو ایزوتوپها ( رادیوداروها، چشمه های رادیوگرافی صنعتی وچشمه های استاندارد) تأمین تجهیزات و مواد مصرفی تست و بازرسی غیر مخرب.

Laboratory

supportla

Contact us

Address : No.6 , West Zartosht Ave , Between Joybar & Valiasr , Tehran , Iran
Tel : +982142670
Email : info@kps-co.com